Disclaimer

Ondanks de grote zorg waarmee deze site is samengesteld en wordt onderhouden, is het helaas niet uitgesloten dat er onvolledigheden of onjuistheden in de opgenomen gegevens voorkomen. Meijers Autobedrijf B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Aan de inhoud van de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht, op het materiaal op deze website, komen toe aan Meijers Autobedrijf B.V.. De toegang tot deze documenten houdt geen licentie of andersoortig recht in om de informatie aan derden te verstekken, te verveelvoudigen of te verspreiden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Meijers Autobedrijf B.V..

Indien u in het kader van de dienstverlening van Meijers Autobedrijf B.V. persoonsgegevens verstrekt, worden deze door Meijers Autobedrijf B.V. vastgelegd. De verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij door u zijn verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Meijers Autobedrijf B.V. in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.